پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آلبوم عکس
  • انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات

پست الکترونیک: icliums.ac.ir


آدرس کانال تلگرام: irancore_laboratory

آدرس کانال مجموعه کارگاه های آزمایشگاه جامع: t.me/IrancoreLaboratory


شماره تماس: ۸۶۷۰۳۰۲۲


آدرس: دانشگاه علوم پزشکی ایران- طبقه زیرزمین دانشکده پزشکی - آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

  • برگه پنجم
  • برگه پنجم
  • برگه ششم
  • برگه ششم
  • برگه هفتم
  • برگه هفتم
  • برگه هشتم
  • برگه هشتم